Algemene voorwaarden

Offertes:

Art. 1 De voorwaarden hieronder vermeld zijn van toepassing op alle contracten afgesloten tussen Renovatie en bouwwerken Vermeiren bvba en de klant. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende en schriftelijke voorwaarden opgesteld in de overeenkomst zelf zijn deze voorwaarden steeds van toepassing. Met de ondertekening van de offerte verklaart de klant deze te kennen en te aanvaarden.

Art 2. Onze offertes zijn vrijblijvend en blijven 5 weken geldig

Art 3. Na het afsluiten van de overeenkomst is de prijs 1 jaar gegarandeerd. Daarna behoudt de aannemer het recht om de prijs te herzien en aan te passen aan de dan geldende tarieven.

Art 4. alle vermelde prijzen zijn steeds excl BTW
Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast.

Art 5. Bijkomende werken die niet gekend zijn voor het opmaken van de offerte of in de offerte voorzien zijn, worden steeds uitgevoerd aan 42€/u exclusief materialen.

Uitvoering der werken:

Art 6. Eerdere behandelingen van gevels dienen vooraf schriftelijk te worden vermeld aan de firma, deze kunnen een invloed hebben op de prijs en de te gebruiken materialen. Gevolgschade en meerkosten ten gevolgen van het niet melden hiervan zullen integraal worden doorgerekend aan de klant

Art 7. Werf en gevels dienen vrij te staan voor stellingbouwer en uitvoering der werken. Eventuele lampen, elektrische toestellen of sensors dienen vooraf te worden afgekoppeld tenzij anders besproken. Indien dit niet gebeurt kan de firma niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade hieraan.

Art 8. Leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden steeds ter goeder trouw en bij benadering bepaald. Deze worden louter informarief vermeld en zijn niet bindend. Het niet naleven van deze termijnen door welke omstandigheden dan ook kan geen aanleiding geven tot annnulatie van de opdacht of eis tot schadevergoeding.

Art 9. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de firma tot de volledige betaling ervan. Gedurende de periode van levering tot betaling dienen de goerderen beschouwd als ingebruikgave en niet als overdacht van goederen.

Art 10. De goederen worden door de goede zorgen van de aannemer tot op de werf gebracht.

Art 11. Bij verbouwingen dient de klant zelf de nodige schikkingen te treffen om beschadigingen aan de omgeving, het gebouw, het interieur en de aan ons toevertrouwde omgeving en materialen te voorkomen o.a. door het afdekken van de vloeren, meubels,.. beschadigingen ten gevolgede van onvoldoende voorzorgen kunnen ons bijgevolg niet ten laste worden gelegd. Buren van aanpalende woningen dienen te worden verwittigd voor eventueel lawaai en stof tijdens de werken.

Art.12. Stromend water en elektriciteit dienen steeds aanwezig te zijn op de werf. Vergunning voor stellinbouw en parkeerverbod dienen te worden aangevraagd door de klant zelf.

Art.13. Verborgen kabels of leidingen dienen voor de werken aan ons doorgegeven te worden. Schade hieraan door de uitgevoerde werken kan niet ten laste van onze firma worden gelegd. Wanneer door kap, breek of graafwerken onvoorziene extra werken voortvloeien, kan dit meerprijzen met zich meebrengen.

Art.14. Betaling 50% contant, half de werken 50% betaling binnen 7 dagen einde werken.
Bij werken over een langere periode word er wekelijks gefactureerd.

Facturatie:

Art 15. De prestaties, werken en leveringen worden gefactureerd in schijven volgens vordering van de werken. Art 16. Klachten dienen per aangetekend schrijven toe te komen op de maatschappelijke zetel, binnen de acht dagen na de facturatie.

Art 17. Alle facturen zijn te betalen zonder inhouding van borgen, binnen de 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldag vermeld op de factuur.

Art 18. Wanneer een factuur niet tijdig betaald word, behoudt onze firma zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald en zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigt is. Onze firma bepaalt zelf wanneer het de werken opnieuw aanvat. Wanneer onze firma door deze schorsing schade lijd, zal deze vergoed worden door de klant.

Art 19. Alle facturen niet betaald op de vervaldag worden van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsintrest van 2,5% per maand. Tevens word er bij elke herinneringsbrief een forfaitaire kost aangerekend van 30 € per brief. Gerechtelijke kosten die voortvloeien uit deze laattijdige betaling zijn altijd ten laste van de klant.

Oplevering:

Art 20. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, word er overeengekomen dat als er binnen 8 dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de firma. De aanneming defenitief aanvaard word. Dit tijdstip van dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Art 21. De 10-jarige aansprakelijkheid is waar wettelijk voorzien van toepassing. Daarnaast wordt door onze firma op de licht verborgen gebreken voor onze firma een waarborg gegeven van 6 maanden na de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen worden geen waarborgen gegeven.

De waarborg dekt evenwel niet de schade ten gevolge van:
- Scheuren of barsten ten gevolge van het leven van de gevels
- Het gebrek aan onderhoud door de klant.
- Een handeling of opzettelijke fout van om het even welk persoon. - Vorst of vochtschade.

Art 22. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborden? Alle klachten hieromtrent zullen worden onderzocht door de afgevaardigde van de fabrikant Indien de klacht ongegrond blijkt zullen de onkosten voor deze controle ten laste vallen van de koper, tegen de dan in voeg zijnde tarieven van man/uur en verplaatsingkost.

Art 23. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van Antwerpen. In alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

Wij danken u voor het vertrouwen.